Versnel het nieuwe werken met slimmer werken! Met business case & fact sheet

De tijden zijn definitief veranderd. Het nieuwe werken (HNW) maakt deel uit van ons professioneel bestaan. Net zoals meer eigentijdse vormen van kennisproductie –en deling via social media. En eerlijk is eerlijk: training is ook niet meer wat het is geweest. Het wordt tijd voor nieuwe oplossingen. Dat kan door slimmer werken te introduceren waarbij werken met leren wordt geïntegreerd – en niet andersom. Zo ontstaat een business case voor werken = leren. Dat is relevant voor iedereen die (slimmer) werkt… 

Download hier de fact sheet http://bit.ly/UwvUhF

HNW

De meest eenvoudige definitie van HNW is ‘tijd –en plaatsonafhankelijk werken’. Hiermee kan de indruk worden gewekt dat HNW vooral mogelijk wordt gemaakt door de inzet van eigentijdse technologie. Toch gaat het bij HNW uiteraard niet om de technologie. De bedoeling is om door middel van HNW duidelijke doelen te realiseren, zoals: hogere productiviteit, toename arbeidssatisfactie (onder meer door meer autonomie en flexibiliteit), positief werkgeversimago en dit alles vaak in combinatie met vermindering van de kosten voor huisvesting en reizen.

HNW is een eigentijds concept, waarbij de rol en de verantwoordelijkheden van alle betrokkenen ingrijpend worden veranderd. Medewerkers zijn zelf verantwoordelijk voor het leveren van voldoende, meetbare resultaten en krijgen hiervoor ook allerlei mogelijkheden, die traditioneel vaak nog aan het management worden overgelaten. Maar we leven niet voor niets in een kenniseconomie met veel goed opgeleide mensen. Mensen die met meer eigen verantwoordelijkheid het verschil maken met HNW. Daar hoort natuurlijk ook ander gedrag van het management bij. Van een cultuur gericht op controle en input naar het delegeren van verantwoordelijkheden en sturen op output. Met als belangrijk kenmerk dat bij HNW ook de scheidslijnen verdwijnen. Scheidslijnen verdwijnen tussen wonen en werken, persoonlijk en professioneel, individu of virtividu (trendrede 2013). Maar de scheidslijn tussen leren en werken is nog niet verdwenen…

 

HNW en training?

Volgens het CBS (2010) worden met training gemiddeld 40% van alle medewerkers van een organisatie bereikt. Dat lijkt mij, zo kijkend naar de praktijk van veel organisaties, eerder een overschatting dan een onderschatting. Maar dan toch. Wanneer slechts 40% van alle medewerkers is bereikt, dan doe je het eenvoudig niet goed genoeg als hrd-professie. Training via leslokalen leidt tot een te laag bereik en dat wordt versterkt door de cijfers van de Amerian Society of Training & Development. Al jaren achtereen blijkt (State of Industry Report) dat de uitvoering van training nog steeds dominant (circa 70%) in een leslokaal plaatsvindt. Terwijl de medewerkers in organisaties bij HNW volledig met technologie worden ondersteund, moeten we voor training overwegend nog naar een lokaal. Dit is onlogisch en ook niet meer te verklaren.

“En e-learning dan?’ roepen de tegenstrevers in koor. Natuurlijk hebben we e-learning. Maar te vaak blijkt e-learning gebaseerd op dezelfde principes als training, waarbij leren centraal staat en niet presteren. Met de bedoeling om het formele leren efficiënter te verspreiden. Terwijl het ondertussen wel duidelijk is dat de leerfunctie in organisaties zich niet uitsluitend kan beperken tot het formele leren. De kennisproductie via traditionele training is onvoldoende voor organisaties om zich continu aan te passen aan veranderende marktomstandigheden, zie de grafiek.

Dat training te weinig bereik heeft, meestal niet ‘just-in-time’ is, moeilijk meetbaar rendement oplevert en weinig waardering oogst bij veel opdrachtgevers en deelnemers… Dat is iets om over na te denken. Het moet dus anders. Het moet vooral slimmer.

 

Slimmer werken en HNW

In onze opvatting betekent slimmer werken dat mensen tijdens het werken toegang hebben tot de juiste kennis of informatie, die het mogelijk maakt het werk beter te doen. Traditioneel vindt het leren plaats in een leslokaal en wordt geen of nauwelijks ondersteuning geboden op het moment dat je werkt. Juist op het moment dat je kennis of informatie nodig hebt, is het dan niet beschikbaar. Dat verandert met slimmer werken. Dan wordt kennis via korte e-learnings (micro learning) aangeboden én praktische vormen van taakondersteuning (performance support). De taakondersteuning is gebaseerd op de kritieke taken van de organisatie en volgt de standaarden die zijn opgesteld. Zo wordt werken en leren consequent verbonden met de gewenste organisatieresultaten. Op die manier ondersteunt slimmer werken daadwerkelijk HNW door het formele en informele leren letterlijk te versnellen. Met meetbaar rendement in de vorm van een business case. Zie de fact sheet:  http://bit.ly/UwvUhF

 

0 Comments

Leave a reply

©2017 NVO2 - website door Thumbs Up

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account