NVO2 beroepscode

Het NVO2-lid dient in de uitoefening van haar/zijn beroep te handelen naar de inhoud en geest van de beroepscode. De code heeft voor alle leden van NVO2 volledig bindende kracht.

dienstverlenende verantwoordelijkheid

Vanuit mijn discretie als opleidingsfunctionaris:

1. stel ik de invalshoek van de cliënt centraal en stel ik mij faciliterend op,

2. ben ik eerlijk en open in mijn relatie met cliënten en richt ik mij op duurzame dienstverlening,

3. maak ik bij de uitoefening van mijn beroep geen misbruik van mijn uit deskundigheid of positie voortvloeiend overwicht,

4. verplicht ik mij tot geheimhouding van hetgeen mij bij de uitoefening van mijn beroep ter kennis komt, voorzover daarover geen afspraken zijn gemaakt (vertrouwensrelatie),

5. stimuleer ik een open communicatie over alle aspecten van de dienstverlening,

6. geef ik rekenschap van mijn handelen op een voor alle belanghebbenden heldere wijze.

professionele verantwoordelijkheid

Vanuit mijn professionele competentie als opleidingsfunctionaris:

7. geef ik eerlijk en volledig inzicht in mijn kwalificaties en beperkingen ten aanzien van mijn handelen, wanneer dat wordt verlangd,

8. ontwikkel ik mijn professionele deskundigheid en blijf ik op de hoogte van de recente ontwikkelingen op mijn vakgebied,

9. kenmerkt mijn relatie met collega’s zich door respect, bereidheid tot uitwisseling van kennis en indien nodig tot samenwerking en verantwoording van de eigen werkzaamheden,

10. onthoud ik mij van gedrag dat het aanzien van beroepsgenoten of het beroep kan schaden.

persoonlijke verantwoordelijkheid

Vanuit mijn persoonlijke integriteit als opleidingsfunctionaris:

11. handel ik op basis van beste weten en kunnen (eerlijkheid),

12. doe ik alleen dat wat ik op basis van mijn eigen en professionele normen en waarden kan verantwoorden,

13. probeer ik een juiste balans te vinden tussen mijn doelen en belangen en die van anderen.

Ten behoeve van de handhaving van deze beroepscode kent NVO2 een Raad van Toezicht en een College van Beroep. Een ieder heeft het recht een klacht in te dienen bij de Raad van Toezicht over het niet naleven van deze beroepscode.

©2017 NVO2 - website door Thumbs Up

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account